تهران - شهرك قدس - بلوار دادمان - نبش خيابان شفق - پلاک 3 آدرس
1466956491 کد پستی
14665-495 صندوق پستی
(021)83362000 تلفن
(021)88576186 فکس
info@sadra.ir پست الکترونیکی
www.Sadra.ir آدرس اینترنتی