تهران، شهرك قدس، بلوار شهيد دکتر دادمان، فاز 7، خيابان شفق، خيابان آفتاب، پلاک 2 آدرس
1466956491 کد پستی
14665-495 صندوق پستی
(021)83362000 تلفن
(021)88576186 دورنگار
info@sadra.ir پست الکترونیکی
www.Sadra.ir آدرس اینترنتی